2

کشیدن دندان

کشیدن دندان چگونه انجام می شود اولین مرحله : زدن بی حسی در این مرحله دندانپزشک لثه و اطراف آن را بی حس کرده تا هنگام کشیدن دندان دردی متوجه بیمار نشود ، فقط هنگام زدن سوزن بی حسی ممکن است لحظه ای بیمار احساس...

×

سلام بازدید کننده گرامی

×