0

مراقبت های پس از فلورایدتراپی

[section] [title text="مراقبتهای پس از فلوراید تراپی :"] فلوراید تراپی یک روش جلوگیری از پوسیدگی دندان است. فلوراید تراپی برای دندانهای شیری و دندانهای دایمی قابل اجراست اما توصیه میشود که از ۳  سالگی همزمان با پایان  رویش دندانهای شیری انجام شود.در مرکز دندانپزشکی کودکان کسری...

×

سلام بازدید کننده گرامی

×