5

دندانپزشکی با لیزر

درمان دندان با لیزر چگونه است؟ روش کار لیزر در دندانپزشکی لیزر نوری است که به صورت پرتو منتشر می شود و بافت پوسیده را تبخیر می کند. دندانپزشک از لیزر برای سخت کردن موادی که با آن دندان پر می شود نیز استفاده می...

×

سلام بازدید کننده گرامی

×