بازسازی دندان با پین
پين

پين يك ميله‌ی فلزی است كه در عاج دندان تعبيه می شود و برای پشتيبانی از پركننده های كامپوزيتی استفاده می شود كه بمنظور بازسازی ساختار دندان طراحی می شوند. اين پين ها به پركننده امكان می دهند تا درمحل خود بمانند و در مواردی از لثه ها محافظت می كنند كه دندان شديداً آسيب ديده است. اين فرم درمان در پيشگيری از كشيدن دندان بسيار موفقيت آميز است.

درمان های پين

درمان های پين با استفاده از همان دستورالعمل هايی انجام مي شوند كه برای همه‌ی روش ها اعمال می كنيم. مناسب بودن روش برای هر مورد ويژه با مشاوره‌ی اوليه معين خواهد شد و عوامل مرتبط با دندان و نيز ترس ها و نگرانی های درخصوص روش را درنظرخواهيم گرفت.

نمونه ای از روش پين

1- جزئيات روش كار در جلسه ی مشاوره به شما توضيح داده خواهدشد. يك برنامه برای تضمين راحتي شما درصورت امكان دركل روش ايجادخواهدشد.

2- بيهوشی عمومی برای سطح بمنظور پيشگيری از هرگونه درد اعمال خواهدشد. بخش هايی از دندان كه دچار پوسيدگی هستند و نيز هر سطحی از بافت و لثه ی پيرامونی برداشته خواهندشد.

3- حفره براي تعبيه‌ی پين و ماده ی پركننده آماده خواهدشد.

4- پين درون عاج دندان جای داده خواهد شد و پركننده ی كامپوزيت اطراف آن واقع می شود.

5- يك برنامه ی مراقبت خانگی بمنظور ارائه‌ی بهترين شانس موفقيت محتمل به شما ارائه خواهدشد.

6- جلسه‌ِ معاينه‌ی تكميلی برای معاينه‌ی مقاومت اتصال و سلامت دندان زمان بندی خواهدشد.

چرا درمان با پين داريم؟

وقتی به دندانپزشكی می رويد، حفظ دندان هميشه بهترين گزينه است. كشيدن دندان فرايند به مراتب گرانتر و طولانی تری نسبت به درمان با پين بشمار می‌آيد و هميشه داشتن مجموعه‌ی كاملی از دندان اصلی بهتر است.