بازسازی دندان با پین
پين

پين يك ميله ي فلزي است كه در عاج دندان تعبيه مي شود و براي پشتيباني از پركننده هاي كامپوزيتي استفاده مي شود كه بمنظور بازسازی ساختار دندان طراحي مي شوند. اين پين ها به پركننده امكان مي دهند تا درمحل خود بمانند و در مواردي از لثه ها محافظت مي كنند كه دندان شديداً آسيب ديده است. اين فرم درمان در پيشگيري از كشيدن دندان بسيار موفقيت آميز است.

درمان هاي پين

درمان هاي پين با استفاده از همان دستورالعمل هايي انجام مي شوند كه براي همه ي روش ها اعمال مي كنيم. مناسب بودن روش براي هر مورد ويژه با مشاوره ي اوليه معين خواهدشد و عوامل مرتبط با دندان و نيز ترس ها و نگراني هاي درخصوص روش را درنظرخواهيم گرفت.

نمونه اي از روش پين

1- جزئيات روش كار در جلسه ي مشاوره به شما توضيح داده خواهدشد. يك برنامه براي تضمين راحتي شما درصورت امكان دركل روش ايجادخواهدشد.

2- بيهوشي عمومي براي سطح بمنظور پيشگيري از هرگونه درد اعمال خواهدشد. بخش هايي از دندان كه دچار پوسيدگي هستند و نيز هر سطحي از بافت و لثه ي پيراموني برداشته خواهندشد.

3- حفره براي تعبيه ي پين و ماده ي پركننده آماده خواهدشد.

4- پين درون عاج دندان جاي داده خواهدشد و پركننده ي كامپوزيت اطراف آن واقع مي شود.

5- يك برنامه ي مراقبت خانگي بمنظور ارائه ي بهترين شانس موفقيت محتمل به شما ارائه خواهدشد.

6- جلسه ي معاينه ي تكميلي براي معاينه ي مقاومت اتصال و سلامت دندان زمان بندي خواهدشد.

چرا درمان با پين داريم؟

وقتي به دندانپزشكي مي رويد، حفظ دندان هميشه بهترين گزينه است. كشيدن دندان فرايند ب مراتب گرانتر و طولاني تري نسبت به درمان با پين بشمارمي آيد و هميشه داشتن مجموعه ي كاملي از دندان اصلي بهتر است.