ترمیم پوسیدگی دندان شیری و دائمی
ترمیم پوسیدگی دندان شیری و دائمی

پوسيدگی های دوران طفوليت يك مشكل شايع درميان كودكان زير 5 سال است، اما می توان ازطريق آگاهی و پيشگيری جلوگيری كرد.

درمان پوسيدگی دندان شيری

درمان بسته به سن كودك و شدت وضعيت فرق دارد.

لكه های سفيد روی سطح دندان نخستين نشانه های پوسيدگی دندان شيری هستند. در اين مرحله، فلورايدتراپی يا وارنيش فلورايد مي تواند برای كل دندان استفاده شد. اين درمان درواقع پوسيدگی را در نخستين مراحل بواسطه‌ی كمك به بازسازی مينای سطح معكوس می كند. در اين مرحله، می توانيد رژيم غذايی كودك را برای جلوگيری از پيشروی پوسيدگی تغييردهيد. اين تغييرات عبارتنداز:

محدودكردن غذاهای اسيدی

محدودكردن آبميوه ها

جايگزين كردن آب يا شير بجای آبميوه

اين تغييرات بايد هميشه مطابق با دستور دندانپزشك اطفال انجام شوند. برخی تغييرات در رژيم غذايی بسته به سن كودك، نيازهای كلی تغذيه ای و سلامت ممكن است نامطلوب باشند.

اگر پوسيدگی ديرهنگام تشخيص داده شود، فلورايدتراپی دیگر كافی نيست. علائم پوسيدگی های شديدتر بشرح ذيل هستند:

لكه های سياه يا قهوه ای روی دندان

خونريزی يا تورم لثه ها

تب، تورم يا تحريك پذيری كه می توانند نشان دهنده‌ی عفونت باشند.

تنفس بد

اگر كودك هريك از اين علائم را نشان می دهد، بايد در اسرع وقت به دندانپزشك مراجعه كنيد. درصورت گسترش پوسيدگی، كودك با درمان های ترميمی گسترده و حتی ازدست دادن دندان مواجه است.

اگر پوسيدگي دندان كودك شديد باشد.

درمان پوسيدگی دندان شيری بسيار شبيه پوسيدگی دندان بزرگسال است. آكادمی آمريكايی دندانپزشكی اطفال اظهارمی دارد كه روکش فلزی (مقاوم دربرابر خوردگی) غالباً استفاده می شوند، چون بادوام هستند و به درمان های تكميلی يا جايگزين كمتر نيازدارند. دندانپزشك احتمالاً مسكن يا حتی بيهوشی كلي را در كار ترميمی گسترده، بسته به سن كودك و سطح رشد پيشنهاد مي­دهد. در موارد بسيار شديد، حتی شايد مجبور به كشيدن دندان شود. اگر دندان عفونی شده باشد يا پوسيدگی بقدری وسيع باشد كه نتوان ترميم كرد معمولاً كشيدن دندان ضروری است.

اهميت درمان پوسيدگی دندان شيری كودك

يك تصورغلط شايع آن است كه ازدست دادن دندان شيری اهميت ندارد. درهرصورت كه اين دندان ها خواهند افتاد، پس چرا نگران افتادن زودتر از موعد هستيد؟ درواقع، دلايل زيادی وجوددارند كه بايد نگران ازدست دادن زودهنگام دندان كودك باشيم.

دندان دائمی- كه دندان دوران بزرگسالی محسوب مي شود، در استخوان فك از همان زمان طفوليت موجود هستند. دندان كودك بعنوان جانگهدار دندان دائمي عمل مي كند. اگر اين دندان ها زودتر از موعد ازدست بروند، فاصله گذاری دندان دائمی تحت تاثير واقع می شود. ازدست دادن زودهنگام دندان شيری به نامرتبی دندان دائمی درامتداد ساير بافت ها منجرمی شود كه مستلزم درمان ارتودنسی گسترده است.

ازدست دادن دندان در جويدن غذا مشكل ايجادخواهدكرد. همچنين امكان درست صحبت كردن را درگير می‌كند. طرز بيان صحيح مستلزم وجود دندان جلو است، لذا ازدست دادن زودهنگام دندان به گفتاردرمانی منجر می‌شود.

كودكان ممكن است عادات بهداشتی بد را در دوران نوجوانی و بزرگسالی دنبال كنند. بهترين راه برای تضمين سلامت آتی دندان با بزرگ شدن كودكان، يادگيری بهداشت دهانی خوب از طفوليت است.

بهترين رويكرد برای پوسيدگی دندان شيری، پيشگيری است. اگر كودك دچار پوسيدگی های زودهنگام شود، شما و دندانپزشك وی می‌توانيد برای تعيين بهترين گزينه های درمان با هم همراهی کنید.