جرمگیری و برساژ
اطلاعات مفید برای بروساژ و جرمگیری دندان

جرمگیری و بروساژ دندان چيست

جرمگیری دندان شامل رفع پلاك (نرم، چسبنده، فيلم عفونی باكتريايی) و جرم دندان است كه باگذشت زمان روی دندان تشكيل شده اند. دندان های شما دائماً با بزاقي شسته می شوند كه حاوي كلسيم و ساير موادی است كه به تقويت و حفاظت دندان كمك مي­كنند. اين شستشو ازيك سو خوب است و ازسويی ديگر، رسوبات (جرم) كلسيمی روی دندان جمع­ می‌­شوند. اين مواد گچی نهايتاً با گذشت زمان، همانند اجرام آهكی در يك لوله شكل­ می­‌گيرند. معمولاً سبب رنگی ­شدن دندان می‌­شود و بسهولت بعنوان بخشی از دندان اشتباه گرفته می شوند، اما رنگ آن از سياه تا قهوه ای متفاوت است.

مراحل جرمگیری دندان و بروساژ

اگر اجازه ی انباشته شدن جرم دندان روی دندان داده شود، متاسفانه شرايط خوبی برای تراکم رشد باكتری ها فراهم می شود. هدف از جرمگیری کردن به جای گذاشتن سطوح تميز و صاف است، طوريكه باكتری ها قادرنباشند روی آنها بچسبند و شانس بهتری در حفظ تميزی دندان درطی مراقبت منظم خانگی خواهيد داشت.

همچنين حس خوشايند و مطلوب يكدست بودن و تميزي دندان بجای می ماند و چرخاندن زبان اطراف دندان ها لذتبخش است. درواقع اگر فكرش را بكنيد، چيزی بدتر ازاين وجودندارد كه با چرخاندن زبان، تكه ای از اسفناج يا چيز ديگری را پيداكنيد! حتی اگر گرسنه باشيد….

تميزی حرفه ای دندان گاهی اوقات به پروفيلاكسی اشاره می شود. يك لغت يونانی و به معنی پيشگيری ازقبل است- در اين صورت، به پيشگيری از بيماری های لثه كمك می كند.

 

مراحل انجام جرمگیری

دندانپزشك يا متخصص بهداشت دندان از ابزارهای تخصصی به منظور حذف آرام اين رسوبات بدون آسيب به دندان استفاده مي­كند. ابزارهايی كه در طی تميزی استفاده می شوند و آنچه انجام می دهند، در ذيل تشريح شده اند.

 

1. دستگاه فراصوت جرمیگیری

اولين دستگاه مورداستفاده فراصوت است كه با كمك لرزش های دقيق به تكه های بزرگتر جرم برای سست كردن آن ضربه می زند. همچنين ذرات كوچك آب سرمايشی را درحين شستشوی دندان و برداشتن پسماندها اسپری می كند و سطح را با دمای مناسب تميز می‌كند.

ابزار مشخصاً صدای سوت كاملاً بلند و همهمه ای را ساطع می‌كند. صدا از آنچه واقعاً هست، بلندتر به نظر می‌رسد زيرا داخل سرتان تقويت می‌شود، عيناً همانند وقتی كه مسواك الكترونی را داخل دهان قرار می‌دهيد.

 

نوك دستگاه فراصوت خميده و مدور است و هميشه در حال حركت در اطراف دندان نگه داشته می‌شود. باتوجه به اينكه هدف، ضربه زدن برای سست كردن جرم است و نه برش از روی دندان، بهيچ وجه تيز نمی‌شوند. اين فرم برای مطلع كردن اپراتور بهترين است، درصورتيكه احساس ها خيلی قوی يا حساس (غلغلكی) باشند، طوريكه بتوانند بطور مقتضی روی دستگاه تنظيم شوند يا فشاراعمال شده را تغييردهند.

حذف رسوبات بزرگتری كه روی دندان سخت شده اند، عيناً مثل تلاش برای رفع چربی بجای مانده روی اجاق پس ازگذشت زمان نسبتاً طولانی، زمان بر است. لذا زمان تميزكردن طولانی تر می‌شود. تميزكردن خانگی بمدت 6 ماه درمقابل تميزكردن در هر هفته را تصوركنيد. كار 6 ماه نسبت به انجام كارهای هفتگی كوچكتر طولانی تر است.

2. ابزارهای دستی ظريف

وقتی تكه های بزرگتر جرم برداشته می شوند، ابزارهای دستی ظريفتر (بنام اسكالرها و كورت ها بزبان دندانپزشكی) برای حذف رسوبات كوچكتر و همواركردن سطوح دندان جايگزين می شوند. اين ابزارها خميده هستند و شكل آنها با خميدگی های دندانی مطابقت دارد. اين ابزارها با تراشيدن دقيق و فشار ملايم تا متوسط امكان برداشتن جرم ها را فراهم می كنند. عيناً همانند تراش دادن يك ديگ چرك با برس زبر، دندانپزشك سطوح را تميز و هموار می‌كند.

3. صيقل دادن دندان (جلا)

وقتی همه ی سطوح صاف شدند، دندان جلا داده می شود. جلادهی با استفاده از دستگاه دستی سرعت پايين با كاپ (فنجان) لاستيكی نرم و چرخشی انجام می شود. خمير پروفيلاكسی- يك خميردندان شن­دار مخصوص- مثل فلز- درون كاپ گذاشته می شود و برای صيقلی كردن اطراف دندان چرخانده می شود.

4. فلورايد

دندانپزشك می تواند از فلورايد هم استفاده كند. استفاده از فلورايد بخش نهايی و مطلوب تميزی دندان است.

ژل يا فوم فلورايد روي سينی های فوم كوچك و قابل انعطاف گذاشته و بمدت 30 ثانيه روی سطح دندان قرارداده می شود. سپس از بيمار خواسته مي شود تا آب دهان خود را هرقدر ممكن درون دفع كننده ی بزاق بيرون بريزد. فلورايد به تقويت دندان كمك می كند، باتوجه به اينكه اسيد باكتری ها در جرم دندان و پلاك سطوح را ضعيف كرده اند. بهتر است كه 30 دقيقه پس از فلورايدتراپی، از خوردن و آشاميدن پرهيز كنيد.

 

آیا جرمگیری دردناك است

غالب افراد تصور می‌كنند كه جرمگیری  دندان ها در مطب همراه با احساسات فوق الذكر – لرزش های غلغلكی، مه سرمايش آب و احساس فشار درطی تراشيدن – دردناك است، درصورتيكه احساس ناراحتی نمی كنند. بسياری از افراد حتی گزارش می كنند كه از تميزكردن و حس خوشايند صاف شدن دندان پس ازآن لذت می برند! احساس غژغژ كردن ممكن است به افراد دست دهد، اما صرفاً درحد نانوثانيه طول می‌كشد.

اجازه دهيد دندانپزشك/ متخصص بهداشت بدانند كه پيداكردن جرم چقدر ناخوشايند است و احساس بدی خواهيد داشت. آنها به شما گزينه های متعددی را براي تميزی لذت بخش تر توصيه می كنند.

تجربيات تميزی دردناك چند علت دارد: دندانپزشك يا متخصص بهداشت خشن، عاج دندان درمعرض (خطرناك نيست، اما هنگام تميزی حس ناخوشايندی به شما دست می دهد) يا بافت های لثه ای زخمی.

در صورتی كه تجربيات تميزی دردناك در گذشته داشته ايد، متخصص بهداشت/ دندانپزشك خود را عوض كنيد و شايد همه ی فرق آن در يك لكه ی اكسيدنيتروز باشد. می توانيد بی حسی را انتخاب كنيد. اگر فكر می‌كنيد تراشيدن اندكی ناخوشايند است چون بافت های لثه (بجای خود دندان) حساس هستند، ژل های بيحس كننده می توانند استفاده شوند.