مقالات
بهداشت دهان ودندان درسالمندان
بهداشت و تغذیه

بهداشت دهان ودندان درسالمندان

سالمند به كسي گفته ميشودكه دراثربالارفتن سن تغیيرات مهم عملكردي دربدن اورخ داده است. دركشورماهمانندبسیاري از كشورهاي جهان به دلیل بهبودشرایط بهداشتي،متوسط طول عمرافراد بالارفته وتعدادسالمندان بالاي ۶٠ سال افزایش...

Page ۱ of ۳۱۲۳