همه ی ما در برابر سرنوشت جامعه ای که در آن زندگی میکنیم و محیط زیست شهر،کشور و کل جهان مسئوول هستیم.

آیا شما به عنوان یک انسان ، به فکر هر آنچه غیر از خودتان نیز هستید؟

آیا برایتان مهم است که چطور زندگی می کنید و چه کسانی بر سرنوشت شما تاثیر می گذارند؟

باید دانست که هریک از ما می توانیم تاثیر خوب یا بدی بر شرایط زندگی یکدیگر در این جامعه بگذاریم.آنچه بر ما می گذرد حاصل برایند شعور ، رفتار و احساسات تک تک ما در این کشور است.           

هیچ تغییر مثبتی اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه هر یک از ما تغییر مثبتی داشته باشیم.
لطفا بی تفاوت نباشید.

 در صفحات اجتماعی تان نسبت به آنچه در اطرافتان اتفاق می افتد ، واکنش نشان دهید.

انسان بی تفاوت ، انسان مرده است.

تماس با ما