به نظر شما ما ایرانی ها مردم با فرهنگی هستیم ؟

اگر نگاهی به وضع رفتار روزمره مردم بیندازیم ، پاسخ این پرسش ‹ خیر › است !! ما متاسفانه فعلا مردم بی فرهنگی هستیم در بیشتر زمینه ها.مسافرت به یک کشور دیگر می تواند تفاوت فرهنگ امروزی جامعه ی جهانی را با اوضاع نابسامان ما به روشنی نشان دهد.

فرهنگ رانندگی یا میدان جنون !!

احترام به حقوق یکدیگر یا تلاش برای نفع شخصی!!