به نظر شما ما ایرانی ها مردم با فرهنگی هستیم ؟

اگر نگاهی به وضع رفتار روزمره مردم بیندازیم ، پاسخ این پرسش ‹ خیر › است !! ما متاسفانه فعلا مردم بی فرهنگی هستیم در بیشتر زمینه ها.مسافرت به یک کشور دیگر می تواند تفاوت فرهنگ امروزی جامعه ی جهانی را با اوضاع نابسامان ما به روشنی نشان دهد.

فرهنگ رانندگی یا میدان جنون !!

متاسفانه اکثر مردم فرق بین رانندگی خودرو و سواری با الاغ را هنوز نمی دانند.!!خیلی از رانندگان هم بیماری اعصاب و روان دارند ولی خودشان نمی دانند.بعضی ها هم کل عقب ماندگی زندگی شان را می خواهند با زرنگ بازی در پشت فرمان جبران کنند !

  • آیا راهنما می زنند؟
  • آیا در خط خود می رانند؟
  • آیا هنگام ترافیک صف را رعایت می کنند؟
  • آیا در دوربرگردان ها مسیرشان را حفظ می کنند؟
  • آیا در تقاطع ها حق تقدم را رعایت می کنند؟

 اما من برایم مهم نیست که در بین چه کسانی رانندگی می کنم.سعی می کنم که خودم درست رانندگی کنم حتی اگر این رعایت نظم و قانون باعث شود بیشتر معطل شوم . شما چطور ؟

احترام به حقوق یکدیگر یا تلاش برای نفع شخصی!!