درمان ریشه(عصب کشی)
درمان ریشه چيست؟

درمان ريشه، رفع پالپ دندان، يك بافت كوچك و شبه شياري در مركز دندان است. درصورت بروز آسيب، پالپ مرده يا بيمار برداشته مي شود، فضاي باقيمانده تميزمي شود، شكل داده مي شود و پرمي شود. اين روش روت کانال (درمان ریشه) است.

شايع ترين عوامل مرگ يا آسيب پالپ بشرح ذيل هستند:

دندان ترك خورده

پوسيدگي عميق

آسيب به دندان همچون ضربه ي شديد به دندان، جديد يا قديمي

وقتي پالپ عفوني يا مرده شود، اگر بدون درمان رها شود، چرك در نوك ريشه ي استخوان فك ايجادمي شود و آبسه تشكيل مي شود. آبسه استخوان اطراف دندان را خراب مي كند و سبب درد مي شود.

درمان ريشه چگونه انجام مي شود؟

درمان كانال ريشه شامل چند مرحله است كه بسته به موقعيت، در چند جلسه انجام مي شود. اين مراحل عبارتنداز:

يك سوراخ در پشت دندان جلويي يا تاج دندان آسياب (مولار) يا پيش مولار ايجادمي كند.

پس از برداشتن پالپ آسيب ديده (پالپكتومي)، كانال هاي ريشه و اتاقك پالپ تميزمي شوند، بسط داده مي شوند و براي آماده سازي جهت پركردن شكل داده مي شوند.

اگر بيش از يك جلسه نيازباشد، پركننده ي موقت در حفره ي تاج براي حفاظت دندان گذاشته مي شود.

پركننده موقت برداشته مي شود و اتاقك پالپ و كانال ريشه بصورت دائمي پرمي شود. يك ماده كائوچويي و مخروطي  بنام گوتا پرچا درون هر كانال جاي داده مي شود و غالباً با سيمان در محل مهرو موم مي شود. بعضاً يك ميله ي فلزي يا پلاستيكي در كانال براي حفاظت ساختاري جاي داده مي شود.

تاج معمولاً در آخرين مرحله براي بازگرداندن شكل و ظاهر طبيعي به دندان گذاشته مي شود. اگر دندان شكسته باشد، يك ميله براي درست كردن آن قبل از قراردادن تاج لازم است.

عمر دندان ترميم شده چقدر است؟

دندان درمان شده يا ترميم شده درصورت مراقبت صحيح هميشگي است. چون پوسيدگي دندان حتي در دندان درمان شده رخ مي دهد، بهداشت دهاني خوب و بررسي هاي دنداني منظم بمنظور پيشگيري از مشكلات بيشتر ضروري هستند.

نگهداري پالپ دندان زنده بيش ازاين جايز نيست، دنداني كه ريشه ي آن درمان شده باشد، شكننده و مستعد خرابي است. لذا تصميم گيري درمورد تاج گذاشتن يا پركردن دندان بعد از درمان كانال ريشه بسيار حائز اهميت است.

روش قابل استناد در تعيين موفقيت يا عدم موفقيت درمان كانال ريشه، مقايسه عكس هاي جديد ايكس با عكس هاي قبل از درمان است. اين مقايسه نشان خواهدداد استخوان ازدست رفته يا باززايي شده است.