درمان ریشه(عصب کشی)
درمان ریشه چيست؟

درمان ريشه، رفع پالپ دندان، يك بافت كوچك و شبه شياری در مركز دندان است. درصورت بروز آسيب، پالپ مرده يا بيمار برداشته می شود، فضای باقيمانده تميز می شود، شكل داده می شود و پر می شود. اين روش روت کانال (درمان ریشه) است.

شايع ترين عوامل مرگ يا آسيب پالپ بشرح ذيل هستند:

دندان ترك خورده

پوسيدگی عميق

آسيب به دندان همچون ضربه ی شديد به دندان، جديد يا قديمی

وقتی پالپ عفونی يا مرده شود، اگر بدون درمان رها شود، چرك در نوك ريشه ی استخوان فك ايجاد می شود و آبسه تشكيل می شود. آبسه استخوان اطراف دندان را خراب می كند و سبب درد می شود.

درمان ريشه چگونه انجام می شود؟

درمان كانال ريشه شامل چند مرحله است كه بسته به موقعيت، در چند جلسه انجام می شود. اين مراحل عبارتنداز:

يك سوراخ در پشت دندان جلويی يا تاج دندان آسياب (مولار) يا پيش مولار ايجاد می كند.

پس از برداشتن پالپ آسيب ديده (پالپكتومی)، كانال های ريشه و اتاقك پالپ تميز می شوند، بسط داده می شوند و برای آماده سازی جهت پركردن شكل داده می شوند.

اگر بيش از يك جلسه نياز باشد، پركننده ی موقت در حفره ی تاج برای حفاظت دندان گذاشته می شود.

پركننده موقت برداشته می شود و اتاقك پالپ و كانال ريشه بصورت دائمی پر می شود. يك ماده كائوچويی و مخروطی بنام گوتا پرچا درون هر كانال جای داده می شود و غالباً با سيمان در محل مهرو موم می‌شود. بعضاً يك ميله ی فلزی يا پلاستيكی در كانال برای حفاظت ساختاری جای داده می شود.

تاج معمولاً در آخرين مرحله برای بازگرداندن شكل و ظاهر طبيعی به دندان گذاشته می شود. اگر دندان شكسته باشد، يك ميله برای درست كردن آن قبل از قراردادن تاج لازم است.

عمر دندان ترميم شده چقدر است؟

دندان درمان شده يا ترميم شده درصورت مراقبت صحيح هميشگی است. چون پوسيدگی دندان حتی در دندان درمان شده رخ می دهد، بهداشت دهانی خوب و بررسی های دندانی منظم بمنظور پيشگيری از مشكلات بيشتر ضروری هستند.

نگهداری پالپ دندان زنده بيش ازاين جايز نيست، دندانی كه ريشه ی آن درمان شده باشد، شكننده و مستعد خرابی است. لذا تصميم گيری درمورد تاج گذاشتن يا پركردن دندان بعد از درمان كانال ريشه بسيار حائز اهميت است.

روش قابل استناد در تعيين موفقيت يا عدم موفقيت درمان كانال ريشه، مقايسه عكس های جديد ايكس با عكس های قبل از درمان است. اين مقايسه نشان خواهدداد استخوان ازدست رفته يا بازیابی شده است.