بهداشت دهان و دندان در سالمندان : سالمند به كسي گفته ميشودكه دراثربالارفتن سن تغیيرات مهم عملكردي دربدن اورخ داده است. دركشورماهمانندبسیاري از كشورهاي جهان به دلیل بهبودشرایط بهداشتي،متوسط طول عمرافراد بالارفته وتعدادسالمندان بالاي ۶٠ سال افزایش یافته است. در حال حاضربیش از ۴ میلیون سالمندبالاي ۶٠ سال دركشورمان زندگي ميكنند. بنابراین شناخت تغیيرات جسمي ورواني درسالمندان و تأثيري كه این تغیيرات روي مراقبتهاي بهداشت دهان ودندان این گروه ميگذارد،كمك ميكندتابه ورزان بتوانندخدمات بهتري به سالمندان ارائه نمایند.

بهداشت دندان سالمندان

مراقبت ازدندانهاي طبیعي:
سالمنداني كه داراي دندانهاي طبیعي ميباشند،تمیزكردن پلاك میكروبي مهمترین اصل درمراقبت بهداشت دهان ودندان آنهادر منزل ميباشد. این عمل علاوه برجلوگيري ازايجادپوسیدگي دندان وبیماریهاي لثه اي سبب خوشبوشدن دهان نیزميگردد. مسواك زدن مطابق روشي كه قبلاتوضیح داده شده است،براي اكثرافراد مسن بامسواك نرم توصیه ميشود. درافراديكه تحلیل لثه (در نواحي مشخصي ازدهان) دارند،استفاده ازمسواك بسیارنرم آن هم باحركات چرخشي برسطوح دنداني وبافشارملايم درنواحي تحلیل توصیه ميشود. استفاده ازخميردندان باتوجه به مزایاي وجودفلورایدوكمك به برطرف كردن پلاك ورنگ روي دندانها الزامي ميباشد (البته به شرطيكه خميردندان راقورت ندهند).

مراقبت ازدندانهاي مصنوعي:

١. مراقبت ازپروتزكامل (دست دندان): بعدازهروعده غذایي پروتزمتحرك بایدازدهان خارج وابتداباآب شسته شود. سپس بامسواك وخميردندان،تمام سطوح بخصوص سطحي كه درتماس بامخاط دهان ميباشدازخرده هاي موادغذایي باقیمانده تمیزگردد. روش مناسب دیگراستفاده ازمسواك به همراه صابون غيرمعطرویا مایع ظرفشویي ميباشد. توجه داشته باشیدازپودرهاي ساینده به هیچ وجه جهت تمیزكردن دست دندان استفاده نكنید.

علاوه برتمیزكردن دست دندان بعدازهروعده غذایي،پس از خارج كردن آن بایددهان رابطوركامل باآب گرم یامحلول نمكي رقیق شستودرصورت امكان بایك مسواك نرم لثه هاراتمیزكرد وباانگشت،لثه هاراماساژداد.

٢. مراقبت ازپروتزمتحرك ناكامل (پارسیل): بعدازهروعده غذایي،پروتزمتحرك ازدهان خارج ميشودوتمیزميشود. سپس دندانهاي باقیمانده به كمك مسواك ونخ دندان تمیزميشود. این افرادبایدازدو مسواك استفاده نمایند. یكي براي تمیزكردن پروتزودیگري براي تمیزكردن دندانهاي طبیعي كه درداخل دهان قراردارند.

٣. مراقبت ازپروتز ثابت: دررابطه بامراقبت ازپروتزهاي ثابت بایدگفت كه پس ازهروعده غذایي،پروتزثابت را ميتوان با برس،نخ دندان ومسواك مخصوص،تمیزكرد.

به افرادمسن توصیه ميگردددرهنگام تمیزكردن پروتزدندان،ظرف آب پلاستیكي راكه تانیمه پراست زیردست خودقراردهندتادرصورتی كه پروتزازدستشان افتاد صدمه نبیند. درموقع شستن به بیمارتوصیه ميشودكه پروتزرابين انگشت شست واشاره خودمحكم بگيردومسواك بزند. نبایدآنرادركف دست نگه داشت،چون اگردست دندان ازدست بیفتد،ممكن است دوتكه شود.

علاوه براستفاده ازمسواك جهت تمیزكردن پروتز،ميتوان دست دندان رابه صورت هفتگي دریك محلول ضدعفوني كننده {یك قاشق چايخوري مایع سفیدكننده خانگي (وایتكس) داخل حدودنیم لیترآب}به مدت نیم ساعت قرارداد. بعداز خارج كردن دندان مصنوعي ازمحلول تمیزكننده،پروتزباید كاملازیرشيرآب شسته شودوسپس داخل دهان قرارگيرد.

البته لازم به ذكراست كه نبایدمحلول وایتكس رابراي تمیزنمودن پروتزهاي پارسیل استفاده نمود؛زیراممكن است سبب كدرشدن قسمت فلزي آن گردد.

باتوصیه دندانپزشك ميتوان ازقرصهاي پاك كننده جهت برطرف كردن رنگ وجرم پروتزروزي یكباراستفاده نمود.
به افرادی كه ازپروتزاستفاده ميكنندتوصیه ميشوددرطول روزاگرزماني راخارج ازمنزل بسرميبرندوغذا ميخورند،وسایل لازم جهت تمیزنمودن دندانهاونیزپروتز خودرابهمراه داشته باشند.

درطول شبانه روزدندانهاي مصنوعي متحرك بایدبراي مدتي ازدهان خارج شودتامخاط دهان كه تحت فشاردندانهاي مصنوعي درهنگام غذاخوردن بوده است،استراحت كندوبه وضعیت طبیعي خودبرگردد. توصیه میشودحدود ٨ ساعت دست دندان درآورده شودكه بهترین زمان براي این مدت هنگام خواب ميباشد.

پس ازتمیزكردن دست دندا ن درشب وقبل ازخواب بایدآنرادرظرفي پرازآب قراردادتاآب ازدست ندهدوتغیير حجم پیدانكند. توصیه شودكه هیچگاه دست دندان راوارد آب داغ نكرده ویاباآب داغ شستشوداده نشود.

اگرفردي كه ازدست دندان استفاده ميكنددچارتورم ودردوتحریك بافتهاي دهان شد،به اوتوصیه نماییدكه دست دندان راازدهان خارج كندوحتماًاورابه مركزبهداشتي درماني ارجاع نمایید.

به هیچ وجه جهت اصلاح وتطابق دست دندان بابافتهاي دهان ازسمباده ویاوسایل ساینده وچسبهاي آماده استفاده ننمایید. چون تطابق قرارگيري دندانهادرمقابل هم درفكين بهم ميخوردوپس ازآن نميتوان بدون آنهااز دست دندان استفاده نمود.

تمام بیمارانی كه داراي دست دندان هستندحتي اگرازنظرخودشان مشكلي نداشته باشند،بایدحداقل هر ۶ تا ١٢ ماه یكباربه دندانپزشك جهت معاینه مراجعه نمایند.

مراقبت دهان ودندان دربیماران ناتوان وبستري:

درافرادمسني كه ازنظرفیزیكي به شدت ناتوان ميباشندویا به دلایل بیماریهاي خاص قادربه رعایت بهداشت دهان ودندان خودشان نميباشند،بایداقدامات بهداشتي زیرتوسط كسيكه ازآنهانگهداري ميكند،صورت گيرد:

اگربیماردرتخت خواب ميباشد،باقراردادن چندین بالش درزیرسر،سراوبهصورتي بلندشودكه سرش روبروي صورت شماقرارگيرد. سپس یك حوله تمیزویك ظرف روي سینه،درزیرچانه اوقراردهید.

اگربیمارروي صندلي چرخدارقراردارد،درپشت اوقراربگيریدویك دست خودرادرزیرچانه اووسرش رابرروي بدن خودتكیه دهید. حوله رابرروي سینه به صورتي قرار دهیدكه شانه هایش راهم بپوشاندوظرفي رابرروي پاي بیماریابرروي میزجلوي صندلي بیماركه به اونزدیك است قراردهیدویااینكه اگربتوانیدصندلي چرخداررا نزدیك دستشویي ببرید.

مسواك كردن راطبق روش توصیه شده دربحث رعایت بهداشت دهان ودندان انجام دهیدوازنخ دندان نیزاستفاده نمایید.
اگرلبهاي بیمارخشك وترك خورده هستند،باوازلين چرب كنید.

لینک های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *